Η εφαρμογή διαγνωστικών εξετάσεων και αναλύσεων αποτελεί ένα αναντικατάστατο μέσο για τον προσδιορισμό των υλικών κατασκευής και των αλλοιώσεων των έργων. Η τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα για λήψη αυτών των πληροφοριών με μη καταστρεπτικές μεθόδους. Η ομάδα μας παρέχει τις πιο κάτω υπηρεσίες στο πλαίσιο μελετών και έργων, αλλά και αυτοτελώς.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

Οι διάφορες μέθοδοι πολυφασματικής απεικόνισης, όπως υπέρυθρη ανάκλασης, (IR) φθορισμού, (IRF) ψευδοχρωματική απεικόνιση υπερύθρου, (FCIR) υπεριώδης ανάκλασης, (UVR) υπεριώδης φθορισμού, UVF) επεκτείνουν την όρασή μας πέρα από την ορατή περιοχή του φάσματος, αντλώντας πληροφορία από τις περιοχές του υπερύθρου και του υπεριώδους. Καθιστούν εφικτό τον εντοπισμό και την τεκμηρίωση επιζωγραφήσεων, την ανάγνωση κάτω απ’ αυτές, τον καταρχήν προσδιορισμό χρωστικών, την έμμεση χρονολόγηση.

Η θερμογραφία υπερύθρου (IRT) δίνει τη δυνατότητα προκαταρκτικής επιθεώρησης μεγάλων επιφανειών, αλλά και περιοχών στις οποίες δεν είναι εφικτή η πρόσβαση. Η οπτικοποίηση των θερμοκρασιακών δεδομένων είναι σημαντικό πλεονέκτημα, άλλα όχι το μόνο, αφού μια θερμοκάμερα υψηλών προδιαγραφών ανάλυσης και ευαισθησίας δίνει πολύτιμα μετρητικά στοιχεία. Οι θερμοκρασιακές διαφοροποιήσεις που καταγράφονται μπορεί να παραπέμπουν σε τοπική παρουσία υγρασίας, διαφοροποίηση δομικών στοιχείων ή ασυνέχειες στην τοιχοποιία. Οι πρώτες αυτές παρατηρήσεις υποδεικνύουν σημεία ενδιαφέροντος τα οποία στη συνέχεια εξετάζονται με άλλες τεχνικές. Επιπλέον, με μια λήψη είναι δυνατόν να καταγράφονται οι θερμοκρασίες μεγάλου πλήθους σημείων εκτεταμένων επιφανειών, γεγονός σπουδαίο για τον έλεγχο της υγρασίας από συμπύκνωση, αλλά και για την κατανόηση του μηχανισμού μεταφοράς της θερμότητας.

Η εφαρμογή της θερμογραφίας σε μνημεία είναι ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία, κυρίως διότι τα κτίρια δεν παράγουν θερμότητα που μπορεί να καταγραφεί, όπως συμβαίνει π.χ. με τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, αλλά απλώς αντιδρούν σε εξωτερικούς παράγοντες θερμότητας, φυσικούς (παθητική μέθοδος) ή τεχνητούς (ενεργητική μέθοδος). Ιδιαίτερη σημασία επομένως για την άντληση συμπερασμάτων έχει η επιλογή των συνθηκών λήψης. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι περιοχές με υγρασία, ανάλογα με τις συνθήκες λήψης, μπορεί να φαίνονται πιο ψυχρές ή πιο θερμές. Απλούστερη και ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η καταγραφή θερμικών απωλειών, όπως η τεκμηρίωση ρευμάτων σε ανοίγματα και ο έλεγχος της μονωτικής λειτουργίας δομικών στοιχείων. Στα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα της ομάδας μας είναι ο προσδιορισμός των ορίων εντός των οποίων η μέθοδος παραμένει πραγματικά μη καταστρεπτική, στις τεχνικές ενεργού θερμογραφίας.