Στον εξοπλισμό μας, πέραν του εργαστηριακού, μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:

  • ικριώματα, φορητοί απαγωγοί αερίων, συσκευή ενεμάτων – μικροενεμάτων
  • όργανα καταγραφής περιβαλλοντικών παραμέτρων (Protimeter MMS2, Tinytag Plus2)
  • θερμοκάμερα υψηλής ευαισθησίας και ανάλυσης (Optris PI 640, ανάλυση 640 x 480)
  • όργανα για τη μη καταστρεπτική ταυτοποίηση χρωστικών με τεχνική φασματοσκοπίας ανάκλασης οπτικών ινών (FORS)
  • εξοπλισμός για την εφαρμογή μη καταστρεπτικών, πολυφασματικών απεικονιστικών μεθόδων [υπεριώδης φθορισμού (UVF), υπεριώδης ανάκλασης, (UVR), υπέρυθρη ανάκλασης (IR), υπέρυθρη φθορισμού (IRF), ψευδοχρωματική υπερύθρου (FCIR)]